Direct contact
Slide

Algemene

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TenDigital Group

ALGEMEEN

De in de artikelen 1 tot en met 31.3 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TenDigital Group. Hierna te noemen “TenDigital Group”.

Artikel 1 –  Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TenDigital Group goederen en of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/ diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door TenDigital Group uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en/of aanbiedingen

2.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van offerte en/of aanbieding.

Artikel 3 – Totstandkoming

3.1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door TenDigital Group danwel door uitvoering van de overeenkomst.
3.2. Indien TenDigital Group aan opdrachtgever een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever binnen een termijn van 5 werkdagen tegen de opdrachtbevestiging protesteert.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen luiden exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Door TenDigital Group in catalogi, prijslijsten of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden TenDigital Group niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is TenDigital Group gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van Euro en/of stijging van de vreemde valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
4.3. Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een zaak in totaal meer dan 5% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedraagt, zal opdrachtgever, gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan TenDigital Group schriftelijk mededeelt. Opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.
4.4. Eventuele prijsverlagingen die door de toeleveranciers van TenDigital Group worden doorgevoerd na totstandkoming van een overeenkomst tussen TenDigital Group en opdrachtgever zullen onder omstandigheden uitsluitend kunnen leiden tot verlaging van de overeengekomen prijzen indien en
voorzover TenDigital Group in staat is voor de verlaagde prijzen in te kopen en niet uit voorraad levert, TenDigital Group zal nimmer tot prijsverlaging verplicht kunnen worden.
4.5. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij gerechtelijk of arbitrale uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
4.6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, en nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, meteen in verzuim zijn en kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
4.7. Indien de omstandigheden naar het oordeel van TenDigital Group daartoe aanleiding geven, kan TenDigital Group nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 5 – Vertrouwelijke informatie

5.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van TenDigital Group totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 4.6. volledig aan TenDigital Group zijn voldaan. Ook ter zake rechtstreeks door derden in opdracht van TenDigital Group aan opdrachtgever geleverde zaken geldt dat opdrachtgever deze voor TenDigital Group als eigenaar, zal houden tot het moment dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen als omschreven in de vorige zin heeft voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 7 – Rechten van TenDigital Group en opdrachtgever

7.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) die door TenDigital Group aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij TenDigital Group of diens licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door TenDigital Group en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van TenDigital Group bevatten en opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
7.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
7.4. Het is TenDigital Group toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
7.5. TenDigital Group zal opdrachtgever vrijwaren tegen alle actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door TenDigital Group zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. TenDigital Group zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever TenDigital Group onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan TenDigital Group overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in artikel 11 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan TenDigital Group de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als TenDigital Group juist acht.

Artikel 8 – Samenwerking met opdrachtgever

8.1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever TenDigital Group steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
8.2. TenDigital Group zal opdrachtgever steeds tijdig in kennis stellen van de behoefte van alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen en van de specificaties van de apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers.
8.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door TenDigital Group te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
8.4. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TenDigital Group staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TenDigital Group het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft TenDigital Group het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van TenDigital Group in rekening te brengen.

Artikel 9 – Leveringstermijnen

Alle door TenDigital Group genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan TenDigital Group bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. TenDigital Group is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen TenDigital Group en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Opdrachtgever heeft het recht om na het verstrijken van de (leverings)termijnen TenDigital Group schriftelijk te sommeren binnen 30 dagen te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, waarbij TenDigital Group nimmer tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn en overigens met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10 – Beëindiging

10.1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij, rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
10.2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door TenDigital Group nog niet is uitgevoerd. Bedragen die TenDigital Group voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1. kan een partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. TenDigital Group zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van TenDigital Group; vrijwaring

11.1. TenDigital Group aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.
11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TenDigital Group slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Ieder aansprakelijkheid van TenDigital Group voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. TenDigital Group is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door TenDigital Group gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
11.3. De door TenDigital Group te betalen schadevergoeding wegens ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50%(vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door TenDigital Group aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zoals bijvoorbeeld in geval van een onderhoudscontract, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van TenDigital Group in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van TenDigital Group De in dit artikel 11.3. bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door TenDigital Group verleende crediteringen.
11.4. In geval van onrechtmatige daad van TenDigital Group of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor TenDigital Group rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is TenDigital Group slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover de door TenDigital Group afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan €1.135.000 (één miljoen en honderdvijfendertigduizend Euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Op aanvraag wordt een kopie van de door TenDigital Group afgesloten beroeps- /bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
11.5. Aansprakelijkheid van TenDigital Group voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 11.4. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1.135.000 (één miljoen en honderdvijfendertigduizend Euro).
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij TenDigital Group heeft gemeld.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart TenDigital Group voor alle schade die TenDigital Group mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door TenDigital Group geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen: – aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van TenDigital Group die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; – aanspraken van derden, werknemers van TenDigital Group daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; – aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door TenDigital Group geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 12 – Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van TenDigital Group te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van toeleveranciers van TenDigital Group.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen TenDigital Group en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, welke tussen TenDigital Group en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door TenDigital Group met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigingsplaats van TenDigital Group, tenzij TenDigital Group de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtgever. In geval van absolute competentie (bevoegdheid) van de kantonrechter wordt de relatief competente (bevoegde) kantonrechter door de wet aangewezen. Computerservice. De volgende bepalingen zijn mede van toepassing, indien TenDigital Group diensten op het gebied van computerservice (servicebureau) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van apparatuur van TenDigital Group.

Artikel 14 – Duur

14.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.
14.2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of TenDigital Group de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 15 – Uitvoering der werkzaamheden

15.1. TenDigital Group zal de computerservice met zorg verrichten in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
15.2. Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar TenDigital Group de computerservice uitvoert. Verzending en vervoer geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever ook indien deze door TenDigital Group worden uitgevoerd of verzorgd.
15.3. Alle door TenDigital Group bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van TenDigital Group, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door TenDigital Group. TenDigital Group kan de van opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen betaald heeft.
15.4. TenDigital Group kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TenDigital Group opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van opdrachtgever. In zodanig geval kan opdrachtgever de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan TenDigital Group beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16 – Telecommunicatie

16.1. Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. TenDigital Group is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
16.2. Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal TenDigital Group opdrachtgever toegangscodes toewijzen. TenDigital Group zal deze codes met zorg behandelen, maar zij is niet aansprakelijk voor misbruik ervan.

Artikel 17 – Garantie

Opdrachtgever zal de resultaten van computerservice na ontvangst controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien bij computerservice sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal TenDigital Group de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken TenDigital Group zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens in welk geval TenDigital Group de extra kosten in rekening kan brengen. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 – Dienstverlening

De volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien TenDigital Group diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, facilities management en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en opleidingen.

Artikel 19 – Uitvoering

19.1. TenDigital Group zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
19.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan TenDigital Group de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
19.3. Indien TenDigital Group in het kader van de dienstverlening derden inschakelt, zoals bijvoorbeeld leveranciers van hardware, zal TenDigital Group nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade voortvloeiende uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van door deze derden verstrekte adviezen. Een en ander geldt uitsluitend voorzover TenDigital Group in haar adviezen heeft aangegeven dat en ter zake van welke onderwerpen bij derden advies is ingewonnen.

Artikel 20 – Wijziging en meerwerk

20.1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. TenDigital Group zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
20.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal TenDigital Group opdrachtgever van te voren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed. Ontwikkeling van programmatuur. De volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien TenDigital Group in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 21 – Ontwikkeling van programmatuur

21.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. TenDigital Group zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
21.2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan TenDigital Group de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
21.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. verkrijgt de opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 22 – Wijzigingen en meerwerk

21.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. TenDigital Group zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
21.2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan TenDigital Group de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
21.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. verkrijgt de opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 23 – Oplevering en acceptatie

23.1. TenDigital Group zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
23.2. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien opdrachtgever TenDigital Group niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.5, of na het herstel van de gemelde gebreken.
23.3. Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de programmatuur door opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 14 (veertien) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd.
23.4. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomend gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever TenDigital Group hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat de programmatuur in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.
23.5. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal opdrachtgever TenDigital Group onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren en in de gelegenheid stellen om deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld.
De programmatuur wordt door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.

Artikel 24 – Garantie

Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal TenDigital Group naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. TenDigital Group garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Dergelijk herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan TenDigital Group toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan TenDigital Group is gewijzigd. Gebruiksrechten van programmatuur. De volgende bepalingen zijn tenzij anders schriftelijk vastgelegd, mede van toepassing op alle door TenDigital Group aan opdrachtgever geleverde programmatuur. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 25 – Gebruiksrecht

25.1. TenDigital Group verleent opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur.
25.2. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
25.3. Tenzij TenDigital Group afwijkende bepalingen stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. De kopieën zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
25.4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van TenDigital Group niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.
25.5. Het gebruiksrecht van de programmatuur eindigt in de volgende gevallen: a. Onmiddellijk zonder nadere aanzegging indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling aanvraagt; b. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen jegens TenDigital Group ondanks schriftelijke sommatie door TenDigital Group op een termijn van 30 dagen. c. Indien opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de programmatuur. Hiervan zal geacht worden sprake te zijn indien opdrachtgever, op verzoek van TenDigital Group niet kan aantonen het programma te gebruiken in haar onderneming voor het doel waarvoor het gebruiksrecht ter beschikking is gesteld.
25.6. In geval van beëindiging van het gebruiksrecht is opdrachtgever gehouden de programmatuur inclusief documentatie en eventuele kopieën daarvan binnen dertig dagen na beëindiging aan TenDigital Group ter beschikking te stellen, een en ander op straffe van een eenmalige dwangsom ad. €. 22.500 (tweeëntwintigduizend en vijfhonderd Euro), alsmede een dwangsom ad. €. 1.000 (duizend Euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in gebreke blijft.

Artikel 26 – Garantie

Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal TenDigital Group naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. TenDigital Group garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Dergelijk herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan TenDigital Group toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan TenDigital Group is gewijzigd. Gebruiksrechten van programmatuur. De volgende bepalingen zijn tenzij anders schriftelijk vastgelegd, mede van toepassing op alle door TenDigital Group aan opdrachtgever geleverde programmatuur. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 27 – Onderhoud

27.1. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal het navolgende gelden.
27.2. De onderhoudsovereenkomst zal ingaan op de in de overeenkomst aangegeven datum en van kracht blijven tot het einde van het dan lopende kalenderjaar en vervolgens van jaar tot jaar worden verlengd met perioden van twaalf maanden, behoudens schriftelijke opzegging door één van beide partijen tegen het einde van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Onder de onderhoudsovereenkomst zal TenDigital Group op verzoek van opdrachtgever, door middel van onderhoud de programmatuur in goed werkende staat houden. TenDigital Group garandeert dat gedurende een periode van tenminste drie jaar volgend op de datum van beschikbaarstelling van de programmatuur onderhoud beschikbaar zal zijn op de alsdan geldende releases en/of versies van de programmatuur. Deze onderhoudsgarantie vervalt indien geen onderhoudsovereenkomst wordt gesloten, dan wel indien deze door de opdrachtgever wordt beëindigd.
27.3. Het onderhoud vindt plaats tegen een overeen te komen vast tarief per jaar, welk bedrag telkens bij vooruitbetaling moet worden voldaan. Het onderhoudstarief kan worden aangepast.
27.4. Onder onderhoud wordt verstaan: a. het corrigeren van door opdrachtgever of TenDigital Group in de programmatuur geconstateerde gebreken, dat wil zeggen afwijkingen van de specificaties van de programmatuur, zoals opgenomen in de documentatie. b. het aanpassen van de programmatuur indien dat noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen in de apparatuur en de besturingsprogrammatuur, in het kader van normale versies en releases van computer programma’s van toeleveranciers van de betreffende apparatuur en besturingsprogrammatuur. c. het aanpassen van programmatuur indien dit als gevolg van wetswijzigingen noodzakelijk wordt. d. het installeren van nieuwe versies en/of releases van de programmatuur, echter voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan TenDigital Group een vergoeding vragen. e. het tijdens kantooruren verlenen van ondersteuning bij het gebruik van de programmatuur door middel van een telefonische helpdesk.
27.5. Voorafgaand aan installatie van eventuele nieuwe releases/versies zal TenDigital Group opdrachtgever informeren over de eventuele wijzigingen daarin ten opzichte van de voorgaande releases/versie.
27.6. Opdrachtgever is niet verplicht om door hem niet gewenste nieuwe versies of releases te accepteren, echter 6 maanden nadat een nieuwe versie of release is uitgekomen zal TenDigital Group geen onderhoud op de oude release of versie meer verrichten.
27.7. Opdrachtgever zal overeenkomstig de gebruikelijke procedures van TenDigital Group in de programmatuur geconstateerde gebreken aan TenDigital Group melden. Na ontvangst van de melding zal TenDigital Group naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties, zoals opgenomen in de documentatie voldoet. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de bij TenDigital Group gebruikelijke wijze ter beschikking worden gesteld. TenDigital Group garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
27.8. TenDigital Group kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan TenDigital Group toe te rekenen oorzaken, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van capaciteit en functionaliteit van de apparatuur of indien de programmatuur door anderen dan TenDigital Group is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
27.9. Indien handelingen niet onder het onderhoud vallen zal TenDigital Group dat vooraf aan opdrachtgever melden en aangeven welke tarieven voor de werkzaamheden zullen gelden.
27.10. Ter zake door of in opdrachten van TenDigital Group ontwikkelde programmatuur geldt dat opdrachtgever verplicht is een onderhoudsovereenkomst te sluiten met TenDigital Group, welke overeenkomst eerst mag worden beëindigd door opdrachtgever met inachtneming van de opzeggingsbepalingen onder voorwaarde dat opdrachtgever het gebruik van de programmatuur bij afloop van het onderhoudscontract beëindigt.
27.11. TenDigital Group zal nimmer verplicht kunnen worden door opdrachtgever om onderhoud te verrichten indien geen onderhoudscontract van kracht is.

Artikel 28 – Programmatuur van derden

Indien een toeleverancier van TenDigital Group het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksrecht- of licentieovereenkomst, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van TenDigital Group zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 25 tot en met 27 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van TenDigital Group. TenDigital Group zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan. Verkoop van apparatuur. De volgende bepalingen zijn mede van toepassing indien TenDigital Group apparatuur aan opdrachtgever verkoopt.

Artikel 29 – Aflevering en risico

29.1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal TenDigital Group de aan opdrachtgever verkochte apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.
29.2. In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens TenDigital Group bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
29.3. TenDigital Group is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

Artikel 30 – Installatie

30.1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal TenDigital Group de apparatuur installeren of laten installeren.
30.2. In alle gevallen zal opdrachtgever, voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
30.3. De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum, indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 31 – Garantie

31.1. De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat TenDigital Group voor haar rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van TenDigital Group De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan TenDigital Group is gewijzigd of wordt onderhouden. Eventuele reiskosten kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
31.2. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door TenDigital Group in rekening worden gebracht.
31.3. Indien de apparatuur door TenDigital Group van een toeleverancier is betrokken zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing die uitsluitend jegens de betreffende toeleverancier geldend gemaakt kunnen worden. TenDigital Group zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.